Menu

Privacy statement DTI

PRIVACYVERKLARING DTI B.V.

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met DTI B.V., Glashorst 106 te (3925 BV) Scherpenzeel.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat DTI in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. DTI gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot DTI, haar relaties en haar medewerkers.

Gegevensbeveiliging

DTI maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Bezoekersgegevens website

Om gebruik te maken van de gratis diensten van de site, zoals het opvragen van offertes, een abonnement op de nieuwsbrief etc. vult een bezoeker een formulier in. Hierdoor ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en DTI. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

  • het verzorgen van abonnementen en het uitvoeren van overeenkomsten en diensten. In al deze uitgaven kunnen mededelingen c.q. advertenties staan van derden;
  • het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen DTI, haar partners of andere derden met (ex-) abonnees, zowel per e-mail, telefoon als aderszins;
  • het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie;
  • verwerking ten behoeve van doeleinden van marketing, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse met als doel profielen creëren om producten en diensten van DTI, haar partners of andere derden af te stemmen op interesses van klanten.

Een bezoeker loopt op onze site dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Partners en andere partijen

Partners van DTI zijn partijen die content dan wel diensten leveren via of ten behoeve van DTI. De website www.dti-bv.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van DTI liggen. DTI is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst DTI u naar de privacyregelingen, indien aanwezig, van deze andere websites.

Wijzigen

DTI behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de www.dti-bv.nl.

Inzage en uitschrijven

U mag DTI vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u DTI verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van uw eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Indien u geen actieve relatie met DTI meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij op uw verzoek natuurlijk deze gegevens direct uit onze systemen. Elke door u verstrekte toestemmingsverklaring kan op elke moment door u worden ingetrokken.

​Duur van opslag 

​DTI bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

​Gegevensuitwisseling met derden

​​​Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Recht om een klacht in te dienen​​

​U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.